Risico Management diensten

Een risico is een onzekere gebeurtenis of reeks gebeurtenissen die, als die plaatsvinden, effect zou hebben op het bereiken van doelstellingen. In projecten is het nemen van risico’s onvermijdelijk, want projecten maken veranderingen mogelijk en verandering brengt onzekerheid, en dus risico’s met zich mee. Een reactieve projectmanager probeert problemen op te lossen als deze zijn opgetreden. Een proactieve projectmanager probeert potentiele problemen weg te nemen voordat deze optreden. Veel potentiele problemen zijn immers op basis van ervaring en inzichten vooraf te benoemen en te beheersen. Risico management is een proactief proces met als doel gedurende de levenscyclus van een project risico’s te identificeren en te elimineren voordat ze optreden en daarmee de kansen op een succesvol project te vergroten.
RiskRadar_2TenStep helpt organisaties om succesvolle projecten en programma’s uit te voeren. De dienst Risico Radar is specifiek ontwikkeld voor het beheersen van risico’s.

TenStep Risico Radar kent een tweeledige aanpak, die los van elkaar maar ook beide uitgevoerd kunnen worden, te weten de Project risico scan en de Risico workshop. TenStep biedt ook trainingen en coaching voor projectmanagers en -medewerkers op het gebied van risico management.

Project risico scan

In de Project risico scan wordt op basis van deskresearch en interviews onderzocht welke projectinherente risico’s onderkend kunnen worden. Als het project, de besturing en bemensing onvoldoende adequaat zijn om de beoogde doelen te bereiken vormt dit risico’s die nog los staan van risico’s die met de uitvoering van doen hebben.
Aandachtpunten hierbij zijn, is de scope en fasering van het project duidelijk, is de governance adequaat ingericht, zijn de aspecten tijd, geld en kwaliteit op een realistische wijze bepaald. Zijn beheersinstrumenten en procedures voor communicatie, configuratie, issue, change, risico en kwaliteitsmanagement aanwezig en geschikt voor het doel. Zijn de mensen met de juiste kwalificaties aan belangrijke rollen toegewezen.
De scan wordt uitgevoerd aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten aangevuld met klant- en projectspecifieke vraaggebieden. Bevindingen en adviezen worden schriftelijk gerapporteerd aan de opdrachtgever. De project risico scan wordt uitgevoerd voorafgaande aan de Risico workshop.

Risico workshop

In de Risico workshop worden met het project managementteam en relevante stakeholders risico’s geïdentificeerd, beoordeeld en maatregelen geformuleerd. Doel van de workshop is om de risico’s in kaart te brengen die de doelstellingen van het project kunnen bedreigen, wat de waarschijnlijkheid en impact is van de bedreiging en welke maatregelen getroffen kunnen worden.
De workshop wordt uitgevoerd onder begeleiding van project facilitators die aan de hand van beproefde methoden en technieken de sessie voorbereiden, begeleiden en in overleg met de klant opvolgen.
De resultaten van de workshop zijn; een initieel risicologboek, project risico profiel en een rapport met workshop evaluatie.

Risico management training

De workshop wordt ook in de vorm van een Risico management training gegeven.

Het Wereldwijde TenStep netwerk is door het Project Management Institute (PMI) erkend als leverancier van project-, programma- en portfoliomanagement diensten en staat geregistreerd in het PMI Consultant Registry.

Kosten en nadere informatie

Stuur een e-mail naar info@tenstep.nl of vul het onderstaande formulier in.

Verzoek voor informatie